แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553


การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2554 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด และคณะฯ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

TECHED LINK


RMUTK LINK


Facebook คณะ