แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ประมวลภาพโครงการ 16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการ 16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิดชูเกียรติความเป็นครู และ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการเขียนคำขวัญ และ/หรือ ความสามารถในการเขียนเรียงความวันครู การจัดทำ Video Clip การอ่านพระราชดำรัส การประกวดมารยาทไทย และ การจัดบอร์ด หัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคาร 14/1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี้

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ เรียงความ อ่านพระราชดำรัส มารยาทไทย คลิปวีดีโอ และ จัดบอร์ดโครงการ 16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู

กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษาที่ 2/2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษาที่ 2/2560 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

TECHED LINK


RMUTK LINK


Facebook คณะ