แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ประมวลภาพโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพ

โครงการประกวดนวัตกรรมการสอนและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ

เกณฑ์การประกวด

ใบสมัคร

กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 2/2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 2/2560 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลภาพโครงการ UTK Open House 2018


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์ ในโครงการ UTK Open House 2018 : UTK Innovation 2018 เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ผู้สนใจ พร้อมทั้งเป็นเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ได้แสดงศักยภาพการเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ และ การแสดงความสามารถของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

TECHED LINK


RMUTK LINK


Facebook คณะ