Get Adobe Flash player
แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

การเผยแพร่ความรู้จากการบริการวิชาการ

ลำดับที่

องค์ความรู้

1 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “สวนลอยฟ้า”
2 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “การทำที่วางรองเท้าพร้อมที่นั่ง”
3 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “การทำแบบหล่อเพื่อทำเทียนหอม”
4 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “การทำชั้นวางของ”
5 การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ระบบหัวฉีดเบนซินรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดย ดร.นภดล กลิ่นทอง
6 การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีกรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ โดย อ.เลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง
7 การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง วิธีการแก้ปัญหาการเขียนแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์
8 การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การสอนแบบสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนางานอาชีพ โดย อาจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
9 การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม โดย ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์
10 การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 กลุ่มพัฒนาหลักสูตรช่างยนต์
11 การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 กลุ่มพัฒนาหลักสูตรช่างแอร์
12 การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การเชื่อมไฟฟ้า โดย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 กลุ่มพัฒนาหลักสูตรช่างเชื่อม
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
TECHED LINK

RMUTK LINK


Facebook คณะ