Get Adobe Flash player
แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


เพื่อให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา จึงขอประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1. รายละเอียดการสมัครหัวหน้าภาควิชา
2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 1)
3. กระบวนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 2)
4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 3)
5. ใบสมัครเข้ารับการสรรหา (คสภ. 4) และ ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา (คสภ. 4.1)
6. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 5)
7. หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 6)
8. การคำนวณน้ำหนักคะแนนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. พิเศษ)
9. บัตรลงคะแนนเลือกหัวหน้าภาควิชา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
TECHED LINK

RMUTK LINK


Facebook คณะ