Get Adobe Flash player
แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ประมวลภาพโครงการประกวดนวัตกรรมการสอน
และสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะ มีโอกาสแสดงออก ในการนำเสนอผลงานของตนเอง โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารสิรินธร 1 ชั้น 1 ชมการนําเสนอผลงานของนักศึกษาและมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวด 5 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมการสอน สื่อการสอน Hardware สื่อการสอน Software งานวิจัยในชั้นเรียน และ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงโครงงานอื่นๆ ของนักศึกษา อาทิ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ระบบเปลี่ยนน้ำอัตโนมัติสําหรับตู้ปลา เครื่องฝานกล้วยและเผือก เตาชีวมวลขนาดเล็ก ตลอดจน การแสดงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมของบริษัทไทยอิเลคโทรโมทีพ จํากัด โดย คุณวันชัย มีศิริ กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติร่วมงานและนําผลงานมาให้ทดลองขับขี่ในงานอีกด้วย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
TECHED LINK

RMUTK LINK


Facebook คณะ