แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 1/2561


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 1/2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลภาพการประชุมความร่วมมือทางการศึกษา
กับสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)
ประจำปีการศึกษา 2561


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยภายในงานได้มีการแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ การแสดงผลงานของนักศึกษา

กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษาที่ 1/2561


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษาที่ 1/2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

TECHED LINK


RMUTK LINK


Facebook คณะ