แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม บัณฑิตเพชรราชมงคล และ บัณฑิตใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการลอยกระทง ประจำปี 2560 (เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ)


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กิจกรรมในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการวันลอยกระทง การประกวดการทำกระทง และ การประกวดนางนพมาศ ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ส่งนางสาวณัฐสุดา บุฝ้าย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และ ยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 : การรับด้วย Portfolio สำหรับ ม.6
รอบ 1/1
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 ธันวาคม 2560
รอบ 1/2
เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2 : การรับแบบโควตา สำหรับ ม.6
เปิดรับสมัคร : วันที่ 10 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 เมษายน 2561
รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน สำหรับ ม.6
เปิดรับสมัคร : วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2561

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

TECHED LINK


RMUTK LINK


Facebook คณะ