แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษาที่ 1/2561


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษาที่ 1/2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะได้ เมื่อวันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 (ห้อง 502) อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


เพื่อให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา จึงขอประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1. รายละเอียดการสมัครหัวหน้าภาควิชา
2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 1)
3. กระบวนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 2)
4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 3)
5. ใบสมัครเข้ารับการสรรหา (คสภ. 4) และ ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา (คสภ. 4.1)
6. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 5)
7. หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 6)
8. การคำนวณน้ำหนักคะแนนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. พิเศษ)
9. บัตรลงคะแนนเลือกหัวหน้าภาควิชา

ประมวลภาพประเพณีสงกรานต์
“มหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 5”


อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “มหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 5” ณ เรือนสาธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป พิธีแห่พระประจำมหาวิทยาลัย พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสและผู้บริหาร และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศรี จันทรนิภาพงศ์ เป็นอาจารย์อาวุโสเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

TECHED LINK


RMUTK LINK


Facebook คณะ