แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 1/2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 1/2560 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษาที่ 1/2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษาที่ 1/2560 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง (รอบ 2)
ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ที่ สำนักงานคณะที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 พฤษภาคม 2560

กำหนดการสอบปลายภาค และ การสอบปลายภาค (นอกเวลา)
ปีการศึกษาที่ 2/2559


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางสอบปลายภาค และ ตารางสอบปลายภาค (นอกเวลา) ปีการศึกษาที่ 2/2559 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประกวดนวัตกรรมการสอนและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ

กำหนดการ

เกณฑ์การประกวด

ใบสมัคร

ผลการตัดสิน

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

TECHED LINK


RMUTK LINK


Facebook คณะ