แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 2/2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 2/2560 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี้

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ เรียงความ อ่านพระราชดำรัส มารยาทไทย คลิปวีดีโอ และ จัดบอร์ดโครงการ 16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

TECHED LINK


RMUTK LINK


Facebook คณะ