มาตรการ
ประมวลภาพ
ประมวลภาพ
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 17
วัตถุประสงค์


ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองนโยบายและแผน (มทรก.)
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการ ศึกษาตามมาตรา22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดได้ว่า"การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า" ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

เพื่อดูคำอธิบายเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการ
1. ก่อนดำเนินการสอน ให้ผู้สอนทุกท่านวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด โดยมีรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียน พร้อมแผนการสอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของแต่ละภาคการศึกษา
2. ให้ผู้สอนส่งผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนพร้อมนำผลมาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชาและแต่ละภาคการศึกษา โดยมีแผนการสอนที่มีการปรับปรุงในทุกภาคการศึกษา
3. คณะฯให้การสนับสนุนในการจัดทำสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. กำหนดและส่งเสริมให้อาจารย์จัดทำเอกสารประกอบการสอนหรือชุดการสอนโดยศึกษาจาก คู่มือการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดทำชุดการสอน โดยมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ E-learning และพัฒนาสื่อการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. จัดประกวดผลงานการพัฒนาสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Downlond แบบฟอร็มแผนการสอน

ประมวลภาพการประชุมครั้งที่ 7
วันที่ 8 มิถุนายน 2552

การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
1. รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดที่ 17 กับคณะต่างๆ
2. เชิญคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดที่ 17 ประชุมครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
3. เชิญคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดที่ 17 ประชุมครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
4. เชิญคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดที่ 17 ประชุมครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552
5. รายงานผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน
การดำเนินงานรอบ 9 เดือน
1. เชิญคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดที่ 17 ประชุมครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552
2. เชิญคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดที่ 17 ประชุมครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552
3. เชิญคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดที่ 17 ประชุมครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552
4. รายงานผลการดำเนินโครงการ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เอกสารรายงานผลโครงการ
1
รายงานผลการติดตามโครงการ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการให้ความรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. เชิญคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดที่ 17 ประชุมครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552
รายงานการประชุมครั้งที่ 7
6. รายงานผลการดำเนินโครงการรอบ 9 เดือน
การดำเนินงานรอบ 12 เดือน

 
1. เชิญคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดที่ 17 ประชุมครั้งที่ 8 วันจันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2552
รายงานการประชุมครั้งที่ 8
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาคาร 14/1 ชั้น 3 โทร.9639
 
จัดทำโดย: นางสาวสุมนา ปาธะรัตน์