ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานประกันคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 17
ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการ ศึกษาตามมาตรา22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดได้ว่า"การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า" ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการตัวชี้วัดที่ 17 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2553
ประกาศ: คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์
กรอกข้อมูลรายงานประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแบบฟอร์ม
RMUTK - SC 05 ส่งไปยังรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่22 ตุลาคม 2553
มาตรการ
1. ให้ทุกคณะสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่
- การฝึกอบรมการสร้างสื่อ
- การพัฒนาสื่อ
- การวิจัยสื่อ
2. กำหนดและส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนหรือชุดการสอนโดยใช้แบบบันทึกจากคู่มือการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ก่อนดำเนินการสอนให้ผู้สอนวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (RMUK-SC 02 โดยมีรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียน)ป็นรายบุคคล พร้อมแผนการสอน (RMUTK-SC 01) ภายใน 2 สัปดาห์แรกของแต่ละภาคการศึกษา

4. ให้ผู้สอนส่งแบบบันทึกผลการประเมินตนเองของผู้สอนตลอดภาคการศึกษา (RMUTK-SC 04) ให้กับหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมนำผลมาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชาและแต่ละภาคการศึกษา โดยมีแผนการสอนที่มีการปรับปรุงในทุกภาคการศึกษา
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา รายงาน ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (RMUTK-SC 05) ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการทราบ
6. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทำชุดการสอน โดยมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ E-learning และพัฒนาสื่อการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. มหาวิทยาลัยจัดประกวดผลงานการพัฒนสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกปีการศึกษา ในปี 2553 คณะละ 2 ชิ้นงาน และในปีต่อไปกำหนดให้เป็นภาควิชา/สาขาวิชาละ 1 ชิ้นงาน
Downlond แบบฟอร็มแผนการสอน
การดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2553

 

 

การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
1. รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2553
2. รายงานผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการดำเนินโครงการรอบ 9 เดือน
4. รายงานผลการดำเนินโครงการรอบ 12 เดือน
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาคาร 14/1 ชั้น 3 โทร.9639
 
จัดทำโดย: นางสาวสุมนา ปาธะรัตน์